Економічна Теорія Мочерний скачать

Економічна Теорія Мочерний скачать.rar
Закачек 3392
Средняя скорость 3039 Kb/s
Скачать

Економічна Теорія Мочерний скачать

У підручнику проаналізовано набутий класичних і сучасних економічних напрямів, течій, шкіл, розкрито сутність і становлення соціально-економічних систем у процесі розвитку цивілізації, а також зміст основних економічних законів, категорій і явищ, які вони позначають. В окремих розділах окреслено загальну картину сучасного глобалізованого світу, перспективи народного господарства України, зародження і розвиток вітчизняної економічної думки від середніх віків до сучасності.

Пізнанню особливостей, тенденцій розвитку.сучасної економічної науки сприятиме висвітлення доробку вчених-нобеліантів.

Адресований студентам вищих навчальних закладів, прислужиться аспірантам, викладачам.

1. Загальні основи економічної теорії
1.1. Предмет і метод економічної теорії
Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета політичної економії. 9
Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин. 18
Економічні закони і категорії та їх класифікація. 34
Метод економічної теорії та його складові елементи. 38
1.2. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії.
Виникнення й еволюція політичної економії до кінця XIX ст. 51
Основні напрями сучасної економічної теорії. 62
1.3. Економічний прогрес: критерії й рушійні сили
Сутність і критерії економічного прогресу. 74
Рушійні сили і фактори економічного прогресу. 81
НТР та її роль в економічному прогресі. 90
Розвиток сутнісних сил людини — вирішальний фактор соціально-економічного прогресу. 100
2. Товарне виробництво
2.1. Основні форми економічного розвитку. Товарна організація та її роль в еволюції суспільства
Форми суспільного виробництва. 116
Товар і його фактори. 119
Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. 128
Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах. 131
Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція. 136
Закони обігу грошей. Інфляція. 146
Закон вартості та його функції. 154
2.2. Сутність, структура та механізм ринку і проблеми його розвитку
Сутність і структура ринку. 158
Інфраструктура ринку. 177
2.3. Ринкова рівновага і механізм її досягнення
Закон попиту і закон спадної віддачі. 185
Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види. 195
2.4. Монополії і конкуренція
Причини виникнення і сутність монополій. 206
Конкуренція, монополії та антимонопольна діяльність держави. 217
2.5. Ринкова економіка та її еволюція
Сутність ринкової, соціально ринкової і змішаної економіки. 226
Причини виникнення планомірної ринкової системи та головні функції держави. 242
Сутність і структура господарського механізму. 255

1. Залежність між ціною на товар та кількістю товару, який купують споживачі, виражається кривою попиту (мал.2). Для її побудови скористаємося даними табл. 2.

1. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Учебник. В 2 т.: Пер. с англ. 11-е изд. — К.: Хагар-Демос, 1993. — 785 с.

1. Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; за ред. А. А. Чухна. — К.: Вища шк., 2001. — 606 с.

Розділ 1. Економічна теорія: предмет, метод, функції
1.1. Предмет економічної теорії 8
1.2. Економічні категорії і закони 13
1.3. Методи економічної теорії 14
1.4. Функції економічної теорії 20
1.5. Виникнення економічної теорії і основні етапи її розвитку 22

Розділ 2. Економічна теорія й економічна політика

2.1. Формування економічної політики 42
2.2. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики 46

Частина І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Розділ 3. Сутність, структура і типи економічних систем

3.1. Сутність і структура економічної системи 52
3.2. Матеріальне виробництво і соціальна сфера 65
3.3. Власність. її місце і роль в економічній системі 67
3.4. Принципи визначення економічних систем 77
3.5. Економічна система капіталізму, її еволюція 84

Розділ 4. Форми організації суспільного виробництва

4.1. Форми економічних зв’язків і суспільного господарства 98
4.2. Товар і його властивості 101
4.3. Розвиток форм вартості 106
4.4. Гроші та їхні функції 112
4.5. Закон вартості і його роль у розвитку товарного виробництва 123
4.6. Еволюція товарно-грошового господарства у товарно-кредитне 126

Розділ 5. Ринок і його інфраструктура

5.1. Сутність ринку, його функції та умови формування 145
5.2. Структура ринку 150
5.3. Моделі ринкової економіки 156
5.4. Особливості становлення ринкових відносин в Україні 158
5.5. Ринкова інфраструктура 163
5.6. Товарна біржа 164
5.7. Фондова біржа 170

Розділ 6. Основи саморегулювання ринкової економіки

6.1. Головні елементи саморегулювання ринкової економіки 175
6.2. Попит: сутність, види, детермінанти, особливості. Закон попиту 176
6.3. Сутність і головні особливості пропозиції. Закон пропозиції 182
6.4. Ціна в ринковій економіці 185
6.5. Конкуренція у ринковій економіці 187

Розділ 7. Економічна роль держави у ринковій економіці

7.1. Необхідність державного регулювання в ринковій економіці 190
7.2. Діяльність держави щодо забезпечення економічної рівноваги 198
7.3. Регулююча діяльність держави в соціальній сфері 205
7.4. Межі і перспективи регулюючої діяльності держави 208

Розділ 8. Основні риси і закономірності перехідної економіки та її особливості в Україні

8.1. Сутність перехідного періоду від командної до ринкової економіки 212
8.2. Зміст перехідного періоду 217
8.3. Характер перехідної економіки 220
8.4. Моделі перехідної економіки 227
8.5. Етапи і терміни перехідного періоду 232

Частина II. МІКРОЕКОНОМІКА

Розділ 9. Підприємництво і підприємство (фірма)

9.1. Сутність підприємництва й умови його існування 236
9.2. Організація підприємницької діяльності 240
9.3. Підприємництво (фірма): сутність і умови функціонування 245
9.4. Види підприємств 246
9.5. Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності 252

Розділ 10. Домогосподарство

10.1. Бюджетне обмеження домогосподарства 257
10.2. Уподобання домогосподарства 260
10.3. Рівновага домогосподарства як споживача 263
10.4. Основні чинники, які впливають на попит домогосподарства 264

Розділ 11. Трудові відносини. Заробітна плата

11.1. Соціально-трудові відносини та їх трансформація 268
11.2. Мотивація трудової діяльності. Заробітна плата 292

Розділ 12. Витрати виробництва і прибуток

12.1. Сутність витрат виробництва та їх види 318
12.2. Витрати виробництва у короткотерміновому і довготерміновому періодах 322
12.3. Прибуток, його норма і напрями використання 329

Розділ 13. Особливості формування цін залежно від моделі ринку

13.1. Загальні принципи ціноутворення 335
13.2. Моделі ринку 340

Розділ 14. Особливості підприсмннцтва в агропромисловому комплексі

14.1. Місце і роль сільського господарства у суспільному виробництві, його особливості 350
14.2. Рентні відносини 352
14.3. Науково-технічна революція і розвиток агропромислової інтеграції 356
14.4. АПК: функції і структура 359
14.5. Взаємозв’язок і поєднання дрібного й великого виробництва в АПК 365
14.6. Особливості підприємництва в агропромисловому виробництві 368
14.7. Зміни в соціально-економічній структурі села 370

Частина III. МАКРОЕКОНОМІКА

Розділ 15. Національна економіка. Основні макроекономічні показники

15.1. Національна економіка: сутність, структура і особливості 374
15.2. Доходи і витрати в національній економіці 377
15.3. Валовий внутрішній продукт (валовий національний продукт). його складові та методи обчислення 379
15.4. Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП 386
15.5. Система національних рахунків 389
15.6. ВВП і економічний добробут 392

Розділ 16. Макроекономічний аналіз: сукупний попит і сукупна пропозиція

16.1. Загальна модель (або модель сукупного попиту і сукупної пропозиції) 395
16.2. Сукупний попит і сукупна пропозиція: сутність, детермінанти, компоненти, взаємодія. Макроекономічна рівновага 396
16.3. Споживання і заощадження: сутність, функції, співвідношення з доходом 407
16.4. Інвестиції: сутність, стимули, детермінанти, співвідношення із заощадженнями і доходом 413
16.5. Мультиплікатор 418

16.2. Сукупний попит і сукупна пропозиція:

сутність, детермінанти, компоненти, взаємодія.

Сукупний попит — це суспільна потреба, яка подана на ринок у грошовій формі такими суб’єктами, як індивідуальні та виробничі споживачі, уряд.

Сукупний попит можна також тлумачити як такий реальний обсяг національного виробництва, який домашні господарства, підприємства, уряд (держава), зарубіжні країни готові купити за будь-якого можливого рівня цін. Американські економісти С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі вважають, що сукупний попит — це сума коштів, які економічні суб’єкти планують витратити на товари вітчизняного виробництва. Кількісно сукупний попит визначається плановим рівнем витрат в економіці.

Чинники сукупного попиту. До чинників, що визначають сукупний попит, належать рівень цін, доходи населення і його наміри на майбутнє, податки, інвестиції підприємств тощо.

Певний вплив на формування сукупного попиту мають також демографічні чинники, географічні особливості, національні та історичні традиції, професійна структура, майнова диференціація населення країни тощо.

Визначальним серед перелічених чинників є загальний рівень цін.

Чим нижчий цей показник за інших однакових умов, тим більшу частину реаль-

4. Задоя А.А., Петруня Ю.Є. Макроекономика: учебник. – 3-е изд. – К.: «Знання», КОО, 2008. – 381с.

1.Макроекономіка:підручник для студентів економічних спеціальних закладів освіти/ С.Будаговська..

ВСТУП ДО МАКРОЕКОНОМІКИ 1.1. Предмет макроекономіки. Його відмінність від предмета мікроекономіки 1.2. Макроекономічні моделі: суть та роль у макроекономічному аналізі й прогнозуванні 1.3. Двосекторна модель кругообігу продуктів і доходів. Поняття потоку і запасу 1.4. Заощадження, інвестиції та фінансові ринки в моделі кругообігу 1.5. Роль державного сектора в кругообігу доходів та продуктів 1.6. Модель кругообігу для відкритої економіки 1.7. Поняття і тотожність «витоків» та «ін’єкцій». Рівняння (тотожність) сукупних витрат 2. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ ТА ІНШІ ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 2.1. Поняття про Систему національних рахунків (СНР). Загальна ха­рактеристика валового внутрішнього продукту (ВВП). Поняття «Ре 2.2. Принципи розрахунку ВВП 2.3. Методи розрахунку ВВП 2.4. Інші показники СНР. Взаємозв’язок між ними 2.5. Реальні та номінальні величини. Цінові індекси 2.6. ВВП та економічний добробут 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ, БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЯ 3.1. Цикли ділової активності: фази циклу та причини коливань. Від­хилення реального ВВП від потенційного рівня 3.2. Безробіття: основні визначення та вимірювання 3.2.1. Робоча сила. Особи поза робочою силою. Зайняті. Безробітні. Рівень безробіття 3.2.2. Різновиди безробіття. Повна зайнятість. Природний рівень безробіття. Концепція NAIRU 3.2.3. Допомога по безробіттю і тенденція до підвищення рівня безробіття. «Жорсткість» заробітної плати і безробіття 3.2.4. Економічні та соціальні втрати від безробіття. Закон Оукена 3.3. Інфляція 3.3.1. Поняття інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат. Стагфляція 3.3.2. Інфляція і процентні ставки. Ефект Фішера 3.3.3. Інфляція та реальний доход. Очікувана і непередбачена інфляція. Помірна інфляція. Галопуюча інфляція. Гіперінфляція 3.4. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса 4. БАЗОВА МОДЕЛЬ «СУКУПНИЙ ПОПИТ — СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ» 4.1. Сукупний попит 4.1.1. Цінові фактори сукупного попиту 4.1.2. Нецінові фактори сукупного попиту 4.2. Сукупна пропозиція 4.2.1. Сукупна пропозиція в довгостроковому періоді 4.2.2. Сукупна пропозиція в короткостроковому періоді 4.2.2.1. Причини жорсткості цін 4.2.2.2. Цінові фактори сукупної пропозиції 4.2.2.3. Нецінові фактори сукупної про­позиції 4.3. Рівновага сукупного попиту і пропозиції 5. КЕЙНСІАНСЬКА МОДЕЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

Сукупний попит

Cукупний попит (AD) — це загальний обсяг вітчизняних товарів і по­слуг, які готові купити домогосподарства, фірми та уряд країни, а також економічні агенти решти країн світу при певному рівні внутрішніх цін. \ Су­купний попит є сумою запланованих витрат економічних агентів: 1) ви­датків приватного сектора країни на споживання (С) та інвестиції (7);

2) видатків держави на закупівлю товарів, оплату послуг та праці (G);

3) перевищення видатків іноземців на вітчизняні товари і послуги (експорту) над внутрішніми видатками на іноземні товари (імпортом) — чистого експорту країни (NX):


Статьи по теме