Метали Презентація З Хімії

Метали Презентація З Хімії.rar
Закачек 1671
Средняя скорость 4152 Kb/s
Скачать

Метали Презентація З Хімії

Презентація містить матеріал про знаходження металів у періодичній системі Д.І Менделєєва, їх класифікацію, фізичні та хімічні властивості, види корозії металів та способи захисту від неї.

Просмотр содержимого документа
«Презентація з хімії на тему «Метали»»

Місце елементів-металів у Періодичній системі Д.І. Менделєєва, будова їх атомів

На зовнішньому рівні один – три електрони (s- або p-), в утворенні зв’язку беруть участь d- електрони передзовнішнього підрівня

І, ІІ, ІІІ групи, головні підгрупи, побічні підгрупи, лантаноїди, актиноїди

Металевий зв’язок і кристалічна гратка

У вузлах ґраток – атоми й

Металічна кристалічна гратка

катіони металу, між вузлами –

відносно вільні електрони.

Металевий зв’язок – це хімічний зв’язок, утворений за рахунок усуспільнення валентних електронів усіх атомів металевого кристала,

що зв’язуються. У результаті утворюється єдина електронна хмарина кристала, що легко зміщається під дією електричної напруги.

Металевий зв’язок не має спрямованості й насичуваності. Він зберігається й у розплавах металів.

Загальні фізичні властивості металів

  • Агрегатний стан : тверді, за винятком Hg, Ga.
  • Колір : усі відтінки від сірого до чорного (винятки Cu, Au).
  • Тепло – й електропровідність (за рахунок вільних електронів) збільшуються в ряді Hg, Pb, Fe, Zn, Mg, Al, Au, Cu, Ag.
  • Ковкість і пластичність (йони безпосередньо один з одним не зв’язані, тому окремі їх шари можуть зміщатися один відносно одного). Найбільш пластичний метал – золото, найбільш крихкий – хром, манган, стибій.
  • Густина : легкі – ρ 5 г/см ³ (ρ (Os) = 22,48 г/см ³).
  • Твердість : м’які (лужні метали); тверді (хром).
  • Температура плавлення : легкоплавкі – Tпл (Hg) = 38,87 С; тугоплавкі – Тпл (W)=3370 С.
  • Температура кипіння в металів висока.

Знаходження металів у природі

Благородних у вільному вигляді

Активних у вигляді солей

Середньої активності у вигляді оксидів і сульфідів

Na⁺ — дає жовте полум’я;

К⁺ — дає фіолетове полум’я;

Са²⁺ — дає яскраво-червоне полум’я;

Al³⁺ — з лугами дає білий осад, що

розчиняється в надлишку лугу;

Fe²⁺ — з лугами дає зеленуватий осад , який

на повітрі буріє;

Fe³⁺ — у лужному середовищі дає бурий осад.

РЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ / ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ РЯД НАПРУГ

Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H) Bi Cu Hg Ag Pt Au

Хімічні властивості металів

МеОН + Н₂ (лужні , Са)

МеО + Н₂ (магній, залізо)

сіль більш активного металу

Взаємодія лужного металу з водою

Взаємодія лужноземельного металу з водою

Реакція горіння кальцію в повітрі (реакція протікає бурхливо)

Реакція горіння літію

Каталітична реакція взаємодії алюмінію з йодом

Li₂O; Na₂O; K₂O; CaO; MgO; FeO –

МеО + кислота сіль + вода

Al₂O₃; Fe₂O₃ — амфотерні;

Ме₂О₃ + кислота сіль + вода

NaOH + кислота сіль + вода

Ме(ОН)₃ + кислота сіль + вода

Загальні способи одержання металів

1. Найактивніші (K, Ca, Mg, Na) відновлюють електролізом.

Електроліз – окисно-відновна реакція під дією постійного електричного струму.

На катоді : Na⁺ + e⁻ = Na° — відновлення катіонів.

На аноді : Cl⁻ — e⁻ = Cl° — окиснення аніонів.

2. Менш активні метали відновлюють з оксидів або сульфідів (після попереднього випалу):

а) коксом за високих температур:

г) іншими більш активними металами, наприклад алюмінієм (алюмінотермія):

3MnO₂ + 4Al = 2Al₂O₃ + 3MnO

д) силіцієм (силікотермія):

Корозійне руйнування може охоплювати всю поверхню металу — суцільна (загальна) » корозія або окремі ділянки — місцева (локальна) корозія. Залежно від механізму процесу розрізняють хімічну й електрохімічну корозію

1) хімічна корозія – це окиснення металів, вищих за температуру конденсації води, коли на поверхні металу немає водної плівки. Цей тип корозії в природі практично не зустрічається, але спостерігається в апаратах на різноманітних хімічних виробництвах. Як приклад демонструємо окиснення мідного дроту киснем і згоряння заліза в хлорі. Рівняння окисно-відновних процесів:

2Fe + 3Cl 2 = 2FeCl 3 ;

2) електрохімічна корозія – це окиснення металів за температур, нижчих за температуру конденсації води; за таких умов на поверхні металу завжди є плівка води. У цьому випадку поряд з хімічними процесами (відщеплення електронів) відбуваються й електричні процеси (перенесення електронів від однієї ділянки до іншої). Як приклад процеси корозії, які відбуваються при контакті заліза із цинком та при контакті заліза із міддю.

Для уповільнення корозії металевих виробів до електроліту вводять речовини інгібітори , які називають уповільнювачами корозії, їх застосовують у тих випадках, коли метал необхідно захищати від роз’їдання кислотами.

Інгібітори широко застосовують при хімічному очищенні від накипу парових котлів, зніманні окалини з оброблених дета­лей, а також при зберіганні та перевезенні хлоридної кислоти у стальній тарі.

Захист від корозії

Протекторний захист і електрозахист.

Протекторний за­хист застосовують у тому разі, коли захищається конструкція (підземний трубопровід, корпус судна), яка перебуває в середовищі електроліту (морська вода, підземні ґрунтові води та ін.).

Суть такого захисту поля­гає в тому, що конструкцію сполучають з протектором — більш активним металом, ніж метал конструкції, яку захищають.

Як протектор для захисту стальних виробів звичайно використовують магній, алю­міній, цинк та їх сплави. У про­цесі корозії протектор є анодом і руйнується, запобігаючи тим самим руйнуванню конструкції У міру руйну­вання протекторів їх замінюють новими.

Електрозахист має перевагу над протекторним захистом: радіус дії першого близько 2 000 м, другого — близько 50 м.

  • Попель П.П. Крикля Л.С. Хімія. Київ. Академія, 2010 р.

Презентація по слайдам:

Положення металів в П.С. Коли в П. С. елементів Д. І. Менделєєва провести діагональ від берилію (Be) до астату (At), то справа вгорі від діагоналі будуть знаходиться елементи-неметали (виключаючи елементи побічнихпідгруп), а зліва внизу – елементи-метали (до ним також відносяться елементи побочних підгруп). Елементи, разміщені поблизу діагоналі (наприклад, берилій Be, алюміній Al, титан Ti, германій Ge, ніобій Nb, сурма Sb та інші.), володіють подвійними властивостями. Найбільш типові елементи – метали розміщені на початку періодів(починаючи з 2). Таким чином із 113 ілементів 85 являються металами.

В давні часи і середні віки були відомі тільки сім металів.Це число відносилось з числом відомих на той час числом планет: Солнце (золото), Юпітер (олово), МІСЯЦЬ (срібро), Марс (залізо), Меркурій (ртуть), Сатурн (свинець), Венера (мідь). Алхімікі вважали,що під впливом променей планет в надрах Землі народжуються ці метали.

Періодична система Д. І. Менделєєва

Будова атомів металів Кристалічні гратки, в вузлах яких знаходяться позитивно заряджені йони і деяке число нейтральних атомів, між якими рухаються вільні електрони , називають металічними. Цей звязок ,який здійснюють ці відносно вільні електрони між йонами металів, які утворюють кристалічну гратку , називають металічною.

1.У атомів металів на зовнішньому електронному шарі знаходиться від 1 – 3 е. 2. Їх атоми мають великий радіус. 3. Метали являються сильними відновниками, так як легко віддають зовнішні електрони. 4.Атоми металів перетворюються на позитивно заряджені йони. Будова атомів

1) Для всіх металів характерний металічний блиск, сірий колір і непрозорість пояснюються наявністю вільних електронів . 2) Метали володіють електричною провідністю, це пояснюються наявністю вільних електронів. Найбільшою електричною провідністю володіють срібло і мідь. За ними — золото, алюміній, залізо. Фізичні властивості Електричний струм– це напрямлений рух заряджених частинок.

Загальні хімічні властивостію. Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами): галогенами киснем сіркою Ca — відновник Mg — відновник Na — відновник

4) Метали, гідроксиди яких амфотерні, як правило взаємодіють з розчинами кислот і лугів. Основна властивість металів – вони відновники. 5) Метали можуть утворювати хімічні сполуки між собою.Вони мають загальну назву – інтерметалічні сполуки або інтерметаліди. Прикладом є сполуки деяких металів з сурмою: Na2Sb, Ca3Sb, NiSb, Ni4Sb, FeSbx (х = 0,72 – 0,92). В них найчастіше всього не зберігаються ступені окиснення, характерні в сполуках з неметалами. Загальні хімічні властивості .

Загальні хімічні властивості (продовження) Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших металів. Метали реагують з складними речовинами : водою: кислотами: растворами солей: Na — відновник Fe — відновник Zn — відновник

Електрохімічний ряд напруг Цей ряд називається електрохімічним рядом напруг. Енергія іонізаціі, визначається положенням металу в періодичній системі. В електрохімічному ряду напруг метал, який стоїть лівіше, може витіснити із розчину або розплаву солей метал, який стоїть правіше.Користуючись цим рядом, можно передбачити, як Ме буде себя вести в парі з іншим . В електрохімічному ряді напруг розміщений Гідроген .Це дозволяє зробити висновок про Ме ,які можуть витіснити водень із розчинів кислот. Так , наприклад, залізо витісняє водень із розчинів кислот, так как знаходиться лівіше нього; мідь же не витісняє водень, так как знаходиться правіше нього.

Корозія металів Корозія – це хімічне і електрохімічне руйнування металів та їх сплавів в результаті взаємодії на них зовнішнього середовища. Існує два види корозії: хімічна і електрохімічна . Хімічна корозія Електрохімічна корозія Корозію Ме та їх сплавів викликають такі компоненти зовнішнього середовища , як вода, кисень, оксиди карбону і сульфуру , водні розчини солей. Більш активний Ме при електрохімічній корозії руйнується, переходячи в воду, тим самим захищає менш активний від руйнування.

Підготував: учень 10-Б
Резніков Дмитрій
Метали

Місце елементів-металів у Періодичній системі Д.І. Менделєєва, будова їх атомів
І, ІІ, ІІІ групи, головні підгрупи, побічні підгрупи, лантаноїди, актиноїди
Коли в П.С. елементів Д. І. Менделєєва провести діагональ від берилію (Be) до астату (At), то справа вгорі від діагоналі будуть знаходиться елементи-неметали (виключаючи елементи побічнихпідгруп), а зліва внизу – елементи-метали. Найбільш типові елементи – метали розміщені на початку періодів(починаючи з 2). Таким чином із 113 ілементів 85 являються металами.

Будова атомів металів
Кристалічні гратки, в вузлах яких знаходяться позитивно заряджені йони і деяке число нейтральних атомів, між якими рухаються вільні електрони , називають металічними.
Цей звязок ,який здійснюють ці відносно вільні електрони між йонами металів, які утворюють кристалічну гратку , називають металічною.

Металічна кристалічна гратка
Металевий зв’язок і кристалічна гратка
+
+
+
+
У вузлах ґраток – атоми й
катіони металу, між вузлами –
відносно вільні електрони.
Металевий зв’язок – це хімічний зв’язок, утворений за рахунок усуспільнення валентних електронів усіх атомів металевого кристала,
що зв’язуються. У результаті утворюється єдина електронна хмарина кристала, що легко зміщається під дією електричної напруги.
Металевий зв’язок не має спрямованості й насичуваності. Він зберігається й у розплавах металів.
+
+

Фізичні властивості
температура плавлення
Ме
металічний блиск
теплопровідность
електропровідность
температура кипіння
твердість
густина
металічний дзвін

1) Для всіх металів характерний металічний блиск, сірий колір і непрозорість пояснюються наявністю вільних електронів .
2) Метали володіють електричною провідністю, це пояснюються наявністю вільних електронів. Найбільшою електричною провідністю володіють срібло і мідь. За ними — золото, алюміній, залізо.
Фізичні властивості
Електричний струм– це напрямлений рух заряджених частинок.

1) Для всіх металів характерний металічний блиск, сірий колір і непрозорість пояснюються наявністю вільних електронів .
2) Метали володіють електричною провідністю, це пояснюються наявністю вільних електронів. Найбільшою електричною провідністю володіють срібло і мідь. За ними — золото, алюміній, залізо.
Фізичні властивості
Електричний струм– це напрямлений рух заряджених частинок.

Загальні хімічні властивості:
Найбільш активно метали реагують з простими речовинами (неметалами):
галогенами
киснем
сіркою
Ca — відновник
Mg — відновник
Na — відновник

Метали, гідроксиди яких амфотерні, як правило взаємодіють з розчинами кислот і лугів.
Основна властивість металів – вони відновники.
Метали можуть утворювати хімічні сполуки між собою.Вони мають загальну назву – інтерметалічні сполуки або інтерметаліди.
Прикладом є сполуки деяких металів з сурмою: Na2Sb, Ca3Sb, NiSb, Ni4Sb, FeSbx (х = 0,72 – 0,92). В них найчастіше всього не зберігаються ступені окиснення, характерні в сполуках з неметалами.
Загальні хімічні властивості .

Загальні хімічні властивості (продовження)
Метали можуть окиснюватися також йонами Гідрогену та йонами інших металів.
Метали реагують з складними речовинами :
водою:
кислотами:
растворами солей:
Na — відновник
Fe — відновник
Zn — відновник

Взаємодія лужного металу з водою
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2
Активні метали, що стоять у ряду стандартних електродних потенціалів до Алюмінію включно, реагують із водою з утворенням основ і водню

Взаємодія лужно-земельного металу з водою
Са + 2Н2О = Са(ОН)2 + H2

Горіння магнію
0 0 +2 -2
2Мg + O2 = 2MgO

Реакція горіння кальцію в повітрі(реакція протікає бурхливо)
2Ca + O₂ = 2CaO

Реакція горіння літію
Li + O₂ = Li₂O

Каталітична реакція взаємодії алюмінію з йодом
4Al + 3I2  2AlI3

Електрохімічний ряд напруг
Цей ряд називається електрохімічним рядом напруг.
Енергія іонізаціі, визначається положенням металу в періодичній системі. В електрохімічному ряду напруг метал, який стоїть лівіше, може витіснити із розчину або розплаву солей метал, який стоїть правіше.Користуючись цим рядом, можно передбачити, як Ме буде себя вести в парі з іншим .
В електрохімічному ряді напруг розміщений Гідроген .Це
дозволяє зробити висновок про Ме ,які можуть витіснити водень із розчинів кислот. Так , наприклад, залізо витісняє водень із розчинів кислот, так как знаходиться лівіше нього; мідь же не витісняє водень, так как знаходиться правіше нього.
послаблення відновних властивостей, активності

Корозія металів
Корозія – це хімічне і електрохімічне руйнування металів та їх сплавів в результаті взаємодії на них зовнішнього середовища.
Існує два види корозії: хімічна і електрохімічна .
Електрохімічна корозія
Корозію Ме та їх сплавів викликають такі компоненти зовнішнього середовища , як вода, кисень, оксиди карбону і сульфуру , водні розчини солей.
Більш активний Ме при електрохімічній корозії руйнується, переходячи в воду, тим самим захищає менш активний від руйнування.

Корозія металів
Корозія – це хімічне і електрохімічне руйнування металів та їх сплавів в результаті взаємодії на них зовнішнього середовища.
Існує два види корозії: хімічна і електрохімічна .
Електрохімічна корозія
Корозію Ме та їх сплавів викликають такі компоненти зовнішнього середовища , як вода, кисень, оксиди карбону і сульфуру , водні розчини солей.
Більш активний Ме при електрохімічній корозії руйнується, переходячи в воду, тим самим захищає менш активний від руйнування.

Корозія металів
Корозія – це хімічне і електрохімічне руйнування металів та їх сплавів в результаті взаємодії на них зовнішнього середовища.
Існує два види корозії: хімічна і електрохімічна .
Електрохімічна корозія
Корозію Ме та їх сплавів викликають такі компоненти зовнішнього середовища , як вода, кисень, оксиди карбону і сульфуру , водні розчини солей.
Більш активний Ме при електрохімічній корозії руйнується, переходячи в воду, тим самим захищає менш активний від руйнування.

Корозія металів
Корозія – це хімічне і електрохімічне руйнування металів та їх сплавів в результаті взаємодії на них зовнішнього середовища.
Існує два види корозії: хімічна і електрохімічна .
Електрохімічна корозія
Корозію Ме та їх сплавів викликають такі компоненти зовнішнього середовища , як вода, кисень, оксиди карбону і сульфуру , водні розчини солей.
Більш активний Ме при електрохімічній корозії руйнується, переходячи в воду, тим самим захищає менш активний від руйнування.

Корозія металів
Корозія – це хімічне і електрохімічне руйнування металів та їх сплавів в результаті взаємодії на них зовнішнього середовища.
Існує два види корозії: хімічна і електрохімічна .
Електрохімічна корозія
Корозію Ме та їх сплавів викликають такі компоненти зовнішнього середовища , як вода, кисень, оксиди карбону і сульфуру , водні розчини солей.
Більш активний Ме при електрохімічній корозії руйнується, переходячи в воду, тим самим захищає менш активний від руйнування.

Царь – пушка (бронза)

Цікаві відомості про ЗОЛОТО:
Температура плавлення золота дорівнює 1064,43 градуси за Цельсієм. Цей метал відмінно проводить тепло і електрика, ніколи не іржавіє.
Золото — один із самих коштовних металів. Висока вартість золота стала підмогою для активного розвитку копалень у різних куточках планети. Тим не менше, вважається, що 80% загальних запасів дорогоцінного металу до цих пір знаходяться в надрах Землі.
Золото — дуже гнучкий метал. З нього можна виготовляти швейні нитки. Одна унцій золота (28,35 грама) може бути розтягнута на 80 кілометрів.
одного з найбільших золотих самородків дорівнював 72 кг, його розміри становили — 31 × 63,5 см.
Золото — хімічно інертна речовина, тому воно ніколи не іржавіє і не викликає подразнення шкіри. Якщо ювелірний виріб із золота викликало алергічну реакцію, значить, в сплав доданий інший метал.
Медалі для переможців олімпійських ігор були відлиті з золота цілком. У сучасних медалях золотом покривається лише «зовнішня оболонка». На це витрачається 6 грамів дорогоцінного металу.
Вага золота в каратах може становити 10, 12, 14, 18, 22 або 24. Чим більше цей показник, тим вище якість золота. «Чисте золото» вважається з мінімальною вагою в 10 карат. «Найчистіше золото» — 24 карата, однак і в ньому міститься невелика кількість міді. Чисте золото настільки м’яке і пластичне, що його можна формувати вручну.


Статьи по теме