Методи Оцінки Стану Умов Праці Презентація

Методи Оцінки Стану Умов Праці Презентація.rar
Закачек 2928
Средняя скорость 6403 Kb/s
Скачать

Методи Оцінки Стану Умов Праці Презентація

Санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища і важкості трудового процесу на робочому місці. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Оцінка умов праці за показниками мікроклімату. Основні напрямки їх поліпшення.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.

Подобные документы

Розгляд нормативно-правової бази підприємства ВАТ «Світлофор». Аналіз трудового процесу та виробничих факторів ливарної дільниці. Оцінка важкості праці на робочому місці формувальника. Розробка рекомендацій по покращенню умов праці на підприємстві.

Нормативні документи, за якими проводиться атестація робочих місць за умовами праці. Порядок проведення атестації: склад комісії та функціональні обов’язки її членів. Виявлення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу.

Гігієнічна оцінка факторів формування умов праці лікарів-гігієністів. Рекомендації щодо поліпшення умов праці та підвищення ефективності державного санітарного нагляду за учбовими закладами. Класифікація професійних захворювань під час трудового процесу.

Характеристика факторів важкості праці. Сукупність санітарно-гігієнічних, психологічних та естетичних елементів виробничого середовища, що діють на працівника під час праці. Класифікація роботи по тяжкості. Порушення фізіологічних функцій працівника.

Поняття умов праці і необхідність їх поліпшення на підприємствах. Класифікація чинників складових рівень і стан умов праці. Зниження працездатності людини. Санітарно-гігієнічні та естетичні умови. Загальна характеристика категорії тяжкості праці.

Аналіз трудового процесу, організаційно-технічного оснащення і обслуговування робочих місць. Санітарно-гігієнічні умови праці на підприємстві. Оцінка організації праці токаря, виявлення недоліків, аналіз ефективності зміни планування робочого місця.

Класифікація і планування робочих місць, залежність від них продуктивності праці і здоров’я. Вдосконалення планування, організації і обслуговування робочих місць. Умови праці та формування робочих місць. Атестація робочих місць за умовами праці.

Санітарна характеристика умов праці за професіями. Види професійних захворювань, спричинені виробничими галузевими чинниками. Гігієнічне нормування умов праці за вібраційними чинниками. Порядок забезпечення засобами індивідуального захисту працівників.

Визначення міри впливу на організм людини фізичних, хімічних, біологічних та психофізіологічних чинників виробничого середовища. Оцінка санітарно-гігієнічних умов праці. Розробка гігієнічних нормативів та вимог до виробництв, гігієнічна паспортизація.

Характеристика стану та особливостей проведення навчання з питань охорони праці на ЖКУВП «Біатрон-3», аналіз його умов праці (наявності шкідливих і небезпечних факторів). Методика розробки внутрішніх організаційних документів підприємства з охорони праці.

УМОВИ ПРАЦІ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Презентація по слайдам:

УМОВИ ПРАЦІ ТА ЇХ АНАЛІЗ. ТРУДОВІ УГОДИ

1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРАЦІ.

Безпечними умовами праці вважають такі, за яких вплив шкідливих і небезпечних виробничих чинників на працівників неможливий або їх рівні не перевищують гігієнічних нормативів.

Виробничі умови праці поділяють на такі групи: — загальні; — технічні; — умови безпеки; — санітарно-гігієпічпі; — психофізіологічні; — естетичні.

ВАЖКІСТЬ ПРАЦІ — це характеристика трудового процесу, що відображає ступінь загальних енерговитрат, навантаження на опорно-руховий апарат, серцево-судинну та дихальну системи організму працівника. НАПРУЖЕНІСТЬ ПРАЦІ — ознака трудового процесу, що відображає навантаження на центральну нервову систему (рівень уваги, емоціональна та інтелектуальна напруженість) працівника.

2. ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ УМОВ ПРАЦІ

Умови праці розподіляють на чотири класи: I клас — оптимальні — які дають змогу зберегти здоров’я працівників і створити передумови для підтримання високого рівня працездатності; II клас — допустимі — характеризуються такими рівнями чинників виробничого середовища та трудового процесу, які не перевищують встановлені гігієнічні нормативи для робочих місці», і за яких функціональний стан організму відновлюється за період відпочинку або до початку іншої зміни, а також не справляють несприятливого впливу па здоров’я працівників та їх нащадків; III клас — шкідливі — за яких шкідливі виробничі чинники перевищують гігієнічні нормативи та здатні несприятливо позначитися на організмі працівників або їх нащадків.

ШКІДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ за рівнем перевищення гігієнічних нормативів і змін в організмі працівників поділяють на чотири ступеня: I ступінь — відхилення від гігієнічних нормативів спричинюють функціональні зміни та сприяють зростанню показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності; II ступінь — виробничі чинники здатні зумовити стійкі функціональні порушення й призвести до зростання захворюваності та появи окремих ознак професійної патології; III ступінь — умови праці призводять до підвищення рівня захворюваності та розвитку початкових стадій професійної патології; IV ступінь — такі умови праці, за яких можуть розвинутися виражені форми професійних захворювань, значно зростати показники хронічної патології та захворюваності з тимчасовою втратою працездатності; IV клас — небезпечні (екстремальні) — умови праці, що характеризуються такими рівнями виробничих чинників, вплив яких під час робочої зміни створює високий ризик виникнення тяжких форм гострих уражень, отруєнь, каліцтва, а іноді загрожує життю працівника.

І. Вступ ……….. 3
ІІ. Методи оцінки стану умов праці
2.1. Поняття умов праці … 4
2.2. Система елементів умов праці .. 5
2.3. Класифікація умов праці на виробництві ………. 6
2.4. Оцінювання стану умов праці . 7
ІІІ. Висновок ….. 12
Список використаної літератури …. 14

Основою існування людства є праця – цілеспрямована діяльність людини та колективів людей, спрямована на створення матеріальних і духовних благ. З чисто фізіологічної точки зору праця – це витрачання людиною фізичної та розумової енергії. Ці блага потрібні для задоволення потреб людей. Причому, праця є не лише необхідністю, але й потребою людини, умовою існування як окремого індивідуума, так і суспільства в цілому.
Виконання будь-якої роботи протягом тривалого часу супроводжується втомленістю організму, що проявляється в зниженні працездатності людини. Разом з фізичною і розумовою роботою значний вплив на втомленість організму людини має і навколишнє виробниче середовище, тобто умови, в яких протікає її робота.
Умови праці — це сукупність чинників виробничого середовища, що впливають на функціональний стан організму працюючих, їх здоров’я і працездатність в процесі праці. Вони визначаються вживаним устаткуванням, технологією, предметами і продуктами праці, системою захисту робітників, обслуговуванням робочих місць і зовнішніми чинниками, залежними від стану виробничих приміщень, створюючи певний мікроклімат. Таким чином, виходячи з характеру виконуваних робіт, умови праці специфічні як для кожного виробництва, цеху і ділянки, так і для кожного робочого місця.
Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон України «Про охорону праці», який визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних державних органів відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
Метою даної роботи є вивчення методів оцінки стану умов праці. Для розкриття цієї теми потрібно дослідити різноманітну літературу з «Основ охорони праці».
Об’єктом роботи буде безпека праці на робочому місці, ділянці, цеху, у всій системі людина — виробництво, характеризування взаємодії людей із предметами й знаряддями праці і виробничим середовищем.

Отже, визначення загальної оцінки умов праці базується на диференційованому аналізі визначення умов праці для окремих факторів виробничого середовища і трудового процесу. До факторів виробничого середовища належать: показники мікроклімату; вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони; рівень шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку, освітленості. Трудовий процес визначається показниками важкості та напруженості праці. Під терміном «важкість праці» розуміють ступінь залучення до роботи м’язів та фізіологічні витрати внаслідок фізичного навантаження.
Адекватна оцінка конкретних умов та характеру праці сприятиме обґрунтованій розробці та впровадженню комплексу заходів і технічних засобів з профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, зокрема за рахунок покращення параметрів виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу.
Практика підприємств свідчить про те, що оцінка поліпшення умов праці може бути здійснена шляхом зіставлення фактичних умов праці з нормативними, прийнятими для базового періоду.
В сучасних умовах господарювання все більшого значення набуває проблема поліпшення умов праці не за рахунок компенсаційних виплат, а шляхом впровадження нової техніки, технологій, оздоровлення виробничого середовища, врахування вимог естетики праці.
Крім того, слід звернути увагу на соціальні результати впливу умов праці на працівників. До позитивних соціальних результатів можна віднести: ступінь сприятливого впливу трудового процесу на здоров’я людини та розвиток її особистості, стан здоров’я, ставлення до праці, соціальну активність; максимальне задоволення однією з найвагоміших потреб людини — потребою в сприятливих умовах праці і безпосередньо пов’язаною з цим потребою у змістовній, творчій, високопродуктивній праці; зміцнення здоров’я.
Негативний соціальний результат включає зниження творчої активності, заінтересованості в праці, погіршення трудової дисципліни, зростання плинності кадрів унаслідок несприятливих умов праці.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про охорону праці»
2. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці: Підручник. 2-е вид. / За ред. М. П. Гандзюка. – К: Каравела, 2004. – С. 66-76, 134-137.
3. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. Підручник. – Вид. 5-те, доповнене. – Львів: Афіша, 2000. – С. 95-100.
4. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці. Навч. посібник / За ред. Жидецького В.Ц. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с.
5. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 9-29.

реферат «Методи оцінки стану умов праці» з предмету «Охорона праці«. Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.04.2011 в 12:33. Автором даного матеріалу є Людмила. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4992 та скачано 325 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п’ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в «5.0» балів.

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів.


Статьи по теме