Педагогіка Вищої Школи Підручник Фіцула скачать

Педагогіка Вищої Школи Підручник Фіцула скачать.rar
Закачек 647
Средняя скорость 2707 Kb/s
Скачать

Педагогіка Вищої Школи Підручник Фіцула скачать

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К., 2002. – 528с.
У посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школіз урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології, досвіду розбудови та особливостей сучасного реформування української школи.
Частина 1

Частина 2
Your browser does not seem to support iframes. Click here to read this PDF.

Загальні засади педагогіки

Теорія освіти і навчання (дидактика)

З історії педагогіки

Видавничий центр «Академія»

Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти

(Лист № 2/948 від 13. 07. 2000 р.)

У посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології, досвіду розбудови та особливостей сучасного реформування української школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогічної думки в Україні від часів Київської Русі до сьогодення.

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АІІН України Б. М. Сту парик;

доктор педагогічних наук, професор А. В. Вихрущ

© М. М. Фіцула, 2002

ІЗВМ 966 — 580 — 123 — 6

© ВІД «Академія», оригінал-макет, 2002

© Обкладинка В. М. Штогрина, 2002

1. Загальні засади педагогіки

1.1. Предмет і завдання педагогіки

Педагогіка як наука,

її становлення і розвиток

Предмет і основні категорії педагогіки

Система педагогічних наук.

Зв’язок педагогіки з іншими науками.

Напрями, течії зарубіжної педагогіки

1.2. Логіка і методика

Наукові дослідження — шлях

до розв’язання проблем педагогіки

Етапи педагогічного дослідження

1.3. Розвиток, виховання

і формування особистості

Процес розвитку і формування

Спадковість і розвиток

Вплив середовища на розвиток

і формування особистості

Розвиток і виховання

2 .Теорія освіти і навчання

Діяльність як чинник розвитку

Зарубіжні теорії розвитку особистості

1.4. Мета виховання

Поняття мети виховання

Завдання основних напрямів

всебічного розвитку особистості

про мету виховання

2.1. Суть процесу навчання

Функції процесу навчання

Структура діяльності вчителя

в навчальному процесі

Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів 86

2.2. Зміст освіти в національній школі

Поняття змісту освіти

Характеристика навчальних планів,

програм і підручників

політехнічної та професійної освіти

Зміст освіти зарубіжної школи

та принципи навчання

Характеристика основних принципів

2 . 4 . Методи і засоби н а в ч а н н я

Поняття методів навчання

та їх класифікація

Методи організації та здійснення

Методи стимулювання навчальної

і самоконтролю у навчанні

Використання комп’ютерної техніки

Вибір методів навчання

2.5. Види і форми організації навчання

Поняття про форми

Урок як основна форма

Підготовка вчителя до уроку

Позаурочні форми навчання

Пошуки ефективних форм навчанйя

в зарубіжній школі

2.6. Контроль за навчально-

Суть і основні види контролю

Оцінка результатів навчально-

пізнавальної діяльності учнів

Зарубіжна практика контролю

2.7. Вибрані проблеми дидактики

Диференційоване навчання в школі

Проблема навчання обдарованих дітей

і шляхи її подолання

3.1. Суть процесу виховання

Процес виховання, його специфіка,

компоненти і рушійні сили

Етапи процесу виховання.

Управління процесом виховання

Самовиховання: суть, умови,

суть, функції, етапи, принципи

Результати процесу виховання

Шляхи підвищення ефективності

3.2. Основні закономірності

та принципи виховання

Основні закономірності процесу

Характеристика принципів виховання

3.3. Основні напрями виховання

Формування наукового світогляду

Статеве виховання і підготовка

до сімейного життя

Виховання свідомої дисципліни,

почуття обов’язку та відповідальності

до наркогенних речовин

Профорієнтаційна робота в школі

Естетичне виховання учнів

Зміст виховання в зарубіжній школі

3.4. Загальні методи виховання

Поняття методу та прийому виховання

Характеристика основних груп

3.5. Організаційні форми

та позашкільної виховної роботи

Масові, групові та індивідуальні

форми виховної роботи

суть, ознаки, функції, структура

Шляхи згуртування колективу

Органи учнівського самоврядування

Виховний вплив колективу

3.7. Спільна виховна робота

школи, сім’ї та громадськості

Завдання, зміст і методика

виховання дітей в сім’ї

педагогічних знань батьків

Види й методи роботи з батьками учнів

до виховання дітей.

Церква і виховання

Дитячі та юнацькі організації

3.8. Робота класного керівника

Завдання і функції класного керівника

Планування роботи класного керівника 392

4.1. Наукові засади

Принципи управління освітою

Органи освіти: їх функції та структура

Планування роботи школи

Особливості внутрішкільного контролю 409

4.2. Методична робота в школі

Роль методичної роботи в підвищенні

рівня професійної підготовки вчителя

методичної роботи в школі

4.3. Вивчення, узагальнення і поширення

передового педагогічного досвіду.

Впровадження досягнень педагогічної

науки в шкільну практику

Вивчення, узагальнення і поширення

передового педагогічного досвіду

Втілення досягнень педагогічної науки

в шкільну практику

Наукова організація педагогічної праці

5.1. Педагогіка давнього світу

Виховання у первісному суспільстві

Виховання і навчання в країнах

Виховання і навчання

у Давній Греції та Римі

Елементи педагогіки у філософських

системах давнього світу

5.2. Розвиток школи, пихоплння і педагогічних ідей у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації

Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху середньовіччя.

Школа і педагогічна думка в Європі

в епоху Відродження та Реформації

5.3. Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки (XVII—XX ст.)

Педагогічна система Я.-А. Коменського 458 Розвиток педагогічної теорії і практики в працях

інших видатних педагогів

зарубіжних країн кінця XIX — XX ст.

Розвиток педагогічної думки в Росії

у XVIII — XIX ст.

Прогресивна педагогіка в Росії

на початку XX ст.

5.4. Історія української

школи і педагогіки

і педагогічна думка в Київській Русі

Освіта і педагогічна думка у період

(XVI — перша половина XVII ст.)

Українська педагогіка другої половини

XVII — кінця XVIII ст.

Освіта і педагогічна думка в Україні

першої половини XIX ст.

Педагогічна система К.Д. Ушинського

Освіта і педагогічна думка в Україні

в другій половині XIX —

на початку XX ст.

і педагогічна думка в Україні у XX ст.

Загальні засади педагогіки

1.1. Предмет і завдання педагогіки

Педагогіка як наука, її становлення і розвиток

теоретичних і прикладних наук, що вив-

навчання і розвиту особистості.

Термін походить від грецьких слів «раіз» («раісіоз») — дитя і «а£о» — веду, виховую, тобто «дітоводіння», «дітоводство». У Давньому Вавилоні, Єгипті, Сирії «пайдагогос» найчастіше були жерці, а в Давній Греції — найрозумніші, найталановитіші вільнонаймані громадяни: педономи, педотриби, дидаскали, педагоги. У Давньому Римі цю роботу доручали державним чиновникам, які добре оволоділи науками, багато мандрували, знали мови, культуру і звичаї різних народів.

У середні віки педагогічною діяльністю займалися переважно священики, ченці, однак у міських школах та університетах — дедалі частіше люди зі спеціальною освітою.

У Давньоруській державі педагогів називали «майстрами». Упродовж багатьох століть тут не існувало спеціальних навчальних закладів для підготовки вчителів. Ними були і дяки з піддячими, і священнослужителі, і мандрівні дидаскали — «школярі-книжники». Відомості про те, як ставилися до них, містить «Слово о том, яко не забиваті учителей своих» Кирила Туровського: «Если и научился от простого человека, не от иерея, то держи в своем сердце

и уме память о нем до исхода души своей. Непомящие же, откуда добро познали, те подобни голодному и измерз-


Статьи по теме