Вітенко Медична Психологія скачать

Вітенко Медична Психологія скачать.rar
Закачек 1726
Средняя скорость 7890 Kb/s
Скачать

Вітенко Медична Психологія скачать

Видання під загальною редакцією професора І.Д. Спіріної, професора І.С. Вітенко

Рекомендовано Центральним методичним

кабінетом з вищої освіти МОЗ України,

як підручник для студентів вищих

медичних закладів ΙΙΙ-IV рівнів акредитації

Академік УАН, професор І.Д. Спіріна, доктор психологічних наук, професор І.С. Вітенко, доц,к.м.н. С.Ф. Леонов, к.м.н. Ніколенко А.Є., А.М. Дячук, К.О Калініченко.,О.В. Кузнєцов

Приводом для написання підручника з медичної психології стала зростаюча роль психологічних знань в медичній практиці та розвиток нової спеціальності – медичний психолог. Світовий досвід свідчить про те, що цілий ряд досягнень у різних галузях медицини обумовлений безпосередньою участю медичних психологів в удосконаленні лікувально–діагностичних і реабілітаційних процесів. Для більшості лікарів стала зрозумілою необхідність психологічної підготовки для ефективної допомоги пацієнтам з різними захворюваннями. Психологічна допомога пацієнтам терапевтичних та хірургічних стаціонарів, участь психологів у інших формах лікарського втручання грають серйозну роль у профілактиці ускладнень захворювань, скороченні тривалості періоду відновлювання. У зв’язку з цим, актуальним є створення посібника для медичних вузів, який відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання та сучасним уявам про роль і місто психічних знань в діяльності лікаря.У підручнику надаються прості та ясні алгорітми професійних відносин на різних етапах лікувального процесу. Крім цього, важливою особливістю підручника є рекомендації лікарям різних спеціальностей для будування лікувального альянсу з різними категоріями пацієнтів.

Підручник розрахован на студентів усіх курсів вищих медичних навчальних закладів, лікарів різних фахів, майбутніх медичних психологів.

Предмет і задачі медичної психології. 7

Медична психологія як одночасно і психологічна і медична наука. 9

Теоретичні і методологічні основи медичної психології. Роль медичної психології у формуванні сучасних уявлень про єдність соматичного і психічного. 10

Роль медичного психолога у діагностичному, лікувальному, реабілітаційному процесах. 11

Розвиток медичної психології у світі і на Україні. Внесок робіт О.Р. Лурія, Л.С. Виготського, М.О. Бернштейна, П.К. Анохіна, К.К. Платонова, Б.В. Зейгарнік, Л.Ф. Бурлачка, В.М. Блейхера в розвиток світової та вітчизняної медичної психології. 12

Методи психологічного дослідження: спостереження, самоспостереження, цілеспрямована психологічна бесіда. Експериментально-психологічні методи, їх роль у психологічній діагностиці хворих. 18

Експериментально-психологічне дослідження 22

Принципи побудови комплексного психологічного дослідження з урахуванням віку та культурних особливостей пацієнтів. 22

Визначення психічного здоров’я та рівнів психологічної адаптації людини. Критерії здоров’я ВООЗ. 23

Розділ II. Особистість та хвороба. Внутрішня картина хвороби. 25

Психічна структура особистості: темперамент, характер, інтелект, здібності. 25

Вчення про темперамент 25

Основні властивості темпераменту 26

Структура характеру 28

Оцінка характеру. 29

Інтелект Здібності. Природа здібностей 30

Класифікація здібностей. 32

Акцентуації особистості. Типологія та класифікації акцентуацій, особистості по К. Леонгарду, М.С. Лічко. 33

Внутрішня картина хвороби 56

Рівні внутрішньої картини хвороби 57

Типи реакції на хворобу 57

Основні типи відношення до хвороби 60

Діагностика основних типів відношення до хвороби. Додаткові психодіагностичні методики, трактова результатів дослідження. 60

Вплив відношення до хвороби на подальший перебіг захворювання та прогноз. Агравація, симуляція, дисимуляція, госпіталізм. Принципи психотерапевтичної корекції відношення до хвороби, тактика лікаря відносно хворих з патологічними типами реагування на хворобу. 61

Розділ III. Стан психологічних функцій і хвороба 65

Загальна характеристика пізнавальних процесів 65

Вплив особливостей інтелекту хворого на лікувальний процес: інфантилізм, олігофренія, деменція 66

Вплив порушень мови на лікувальний процес 69

Клініко-психологічні аспекти емоційно-вольової сфери. Вплив хвороби на емоційно-вольову сферу людини 71

Нозогенії. Хворобливі зміни емоцій: тривога, депресії, емоційна лабільність. 73

Вольові якості особистості: витримка, рішучість, наполегливість, ініціативність, організованість та їх роль в лікувальному процесі. 76

Зміни волі, потягів та поведінки під час хвороби. 78

Свідомість, самосвідомість, їх рівні. Критерії непорушеної свідомості. 79

Критерії непорушеної свідомості: 80

Стани свідомості у хворого: при стомленості, сонливості, афективно-звужений стан. 83

Особливі стани свідомості 85

Розділ IV. Психологія медичних працівників 87

Основні вимоги до особистості медичного працівника 87

Важливі професійні якості лікаря 87

Поняття “лікарського обов’язку” 87

Лікарська таємниця” 88

Лікарські помилки 88

Психологічні типи лікарів 88

Поняття про “професійну деформацію” 89

Синдром вигоряння” 90

Основи спілкування з колегами 91

Розділ V. Психологія лікувально-діагностичного процесу 96

Психологічні основи спілкування в лікувальному процесі. 96

Комунікативна компетентність, її роль в ефективній і безконфліктній взаємодії. 98

Функції спілкування: інформаційно-комунікативна, регуляторно-комунікативна, афективно-комунікативна. 101

Роль психологічних особливостей лікаря і медичної сестри, «ідеальний лікар» та «ідеальна медична сестра». 102

Психологічні особливості етапів діагностичного процесу. Медична деонтологія. Інформування хворого про діагноз. Взаємодія та спілкування лікаря з хворими та їх родичами. Значення психологічної установки хворого. 105

Медична деонтологія 106

Деонтологія взаємостосунків з хворими 115

Деонтологія повідомлення про діагноз 116

Патерналізм, «інформована згода» та їх роль в діагностичному процесі. 118

Конфлікти в медичному середовищі, їх різновиди. Схема розвитку конфлікту. Конфлікт в діяльності лікаря. Особливості конфліктів між особами, що діють в лікувально-діагностичному процесі. Способи вирішення та попередження конфліктів. 123

Види конфліктів 125

Способи вирішення та попередження конфліктів 134

Розділ VI. Психосоматичні розлади 135

Психосоматичний підхід в медичній психології і медицині 135

Емоційний стрес, як фактор етіопатогенезу психосоматичних розладів 138

Захисні механізми особистості 140

Класифікація психосоматичних розладів 143

Розділ VII. Психологічні особливості хворих з різними захворюваннями 146

Серцево-судинні захворювання 146

Есенціальна гіпертонія 147

Ішемічна хвороба серця й інфаркт міокарду 147

Виразка шлунку і дванадцятипалої кишки 148

Бронхіальна астма 151

Психологія хворих з інфекційними захворюваннями 154

Психічні розлади при ендокринних захворюваннях. 155

Психологія хворих при хірургічному втручанні 156

Зв’язок між виразністю тривоги в передопераційному та післяопераційному періодах 157

Психологічні реакції онкологічних хворих 159

Психологія вагітних та при гінекологічних захворюваннях 162

Соціально-психологічні типи старечого віку (по І.С. Коні): 177

Розділ VIII. Психологічні аспекти залежної, суїцидальної поведінки, танатології та евтаназії 181

Психологічні аспекти залежності від психоактивних речовин 181

Суїцидальна поведінка 184

Особливості суїцидальної поведінки соматично хворих 187

Особливості суїцидальної поведінки хворих на СНІД 187

Особливості суїцидальної поведінки в онкології 188

Особливості суїцидальної поведінки при вроджених та набутих фізичних дефектах 188

Особливості суїцидальної поведінки при залежностях 189

Психологічні аспекти умирання та смерті 189

Проблема евтаназії 190

Розділ IX. Психогігієна, психопрофілактика. Основи психотерапії 191

Психогігієна та психопрофілактика 191

Види психотерапії: 199

Основні сучасні концепції та принципи психотерапії: 200

Техніка проведення. Етапи раціональної психотерапії: 201

Гіпнотерапія або гіпносугестивна психотерапія 202

Метеріально– опосередкована непряма психотерапія (placebo – терапія). 203

Аутогенне тренування 204

Раціональна психотерапія. Застосування, ускладнення та протипоказання. 206

Психоаналіз. Застосування, ускладнення та протипоказання. . 206

Артотерапія. Застосування, ускладнення та протипоказання. 206

Гештальт – терапія. Показання та протипоказання для поведінки. 207

Психотерапія в соматичній медицині та в роботі лікаря загальної практики. 207

Психологічна допомога у кризових періодах та психологічні особливості надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях. 213

Медична психологія. Підручник. Вітенко.

Медична психологія. Підручник. Вітенко.

Учебное пособие криминальная сексология подробно рассматривает определение понятия сексологии и криминальной сексологии, охарактеризована сексуальность, понятие пола, дана классификация форм половой. Методологические основы развития личности в историко-эволюционном процессе учебно-методическое пособие для студентов факультетов психологии государственных университетов. Изложено определение перинатологии, определены ее основные составляющие, цели, разделы и задачи.

Ты — мы психологические возможности улучшения общения пер. . Познавательные процессы и способности в обучении под.

Обучающий эксперимент как метод оценки умственного развития детей метод, рекомендации. Соци о природный феномен человека многообразие измерений и свойств там же. Учебное пособие введение в сексологию рассматривает такие вопросы, как определение понятия и суть сексологии как науки, представлена анатомо-физиологическая структура половых органов, охарактеризова.

Диагностика и коррекция рассматривает такие базовые вопросы, как определение понятия психологической травмы, раскрыты основные п. Хрестоматия по ощущению и восприятию под ред. Структура личности характер, способности, самосознание учебное пособие к спецкурсу.

Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. Общая врачебная практика (семейная медицина) под редакцией с. Список використаної літератури, яка рекомендована студентам для самостійного опрацювання ъ.

Психологический практикум диагностика межличностных отношений рассматривает такие вопросы, как теоретические основы психологии отношений (определение, классификация, проблемы развития) и диагностика. Книга судебная сексология является прекрасным прекрасным методологическим руководством по судебной сексологии. В главных ролях вы, мы, он, ты, я. Психологическая травма у подростков с проблемами в поведении. Освещены практические аспекты медицинской психологии психология медицинских работников в процессе лечебно-диагностической деятельности, психосоматические расстройства, психологические особенности поведения пациентов с различными заболеваниями, особенности суицидального поведения, психогигиена, психопрофилактика и психотерапия как основа сохранения психического здоровья.

bmedcol.edu.ua


Медична психологія. Підручник. Вітенко.


Основи психології — Вітенко І.С.-Список використаної .

Список використаної літератури, яка рекомендована студентам для самостійного опрацювання ъ. Освещены практические аспекты медицинской психологии психология медицинских работников в процессе лечебно-диагностической деятельности, психосоматические расстройства, психологические особенности поведения пациентов с различными заболеваниями, особенности суицидального поведения, психогигиена, психопрофилактика и психотерапия как основа сохранения психического здоровья. Методологические основы развития личности в историко-эволюционном процессе учебно-методическое пособие для студентов факультетов психологии государственных университетов. Книга криминальная психология рассматривает базовые вопросы возрастной психологии детей и подростков при совершении ими преступных действий в теоретическом, практическом и методологическом аспектах. .

Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. Диалектика социального и природного в развитии человека и его отношений с миром психолог, журн. Структура личности характер, способности, самосознание учебное пособие к спецкурсу. Вчинковий принцип в історії психології історія психології епохи відродження. Введение в экспериментальную психосемантику исследование формы репрезентации в обыденном сознании.

Материалы, представленные на данном медицинском портале, были взяты из интернета (находятся в свободном доступе), либо были присланы нам пользователями. Структура межличностных отношений методика и математические методы исследования. Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях, права на материалы принадлежат их авторам и издательствам. Особенности типологического подхода и метода исследования личности принцип системности в психологических исследованиях под ред. В главных ролях вы, мы, он, ты, я. В издании освещены методологические основы судебной сексологии и сексологической экспер. Психологическая травма у подростков с проблемами в поведении. Познавательные процессы и способности в обучении под. Учебное пособие сексология рассматривает базовые вопросы сексологии, освещая такие вопросы как сексология как наука, характеризуя понятия пола, гендера и сексуальности. Сайт является виртуальным хранилищем учебного материала медицинской направленности.

Психологія: Підручник . Вітенко i. С . 1991. гЬ.Яровинсъкий М.Я. Лекції за курсом «Медична .


Статьи по теме